ครูและบุคลากรห้องพิเศษภาษาอังกฤษ

นางสาวธีราภรณ์ คำฟู
ตำแหน่ง ครู หัวหน้าสายชั้น ป.1-5 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวปัทมาวัลย์ ปวงขันคำ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7

ว่าที่ร้อยตรีหญิงภิญญาพัชญ์ สุธรรมยอง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวจุฑามาศ อภิธรรมณพ
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7

นางสาวณัชชา ใยดี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางสุชัญญาณัฏฐ์ จันทร์ประทุม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7

Mr.Jaypee Abaring
ครูต่างชาติ อนุบาลห้อง 3/4

Miss.Andrea Ausbo
ครูต่างชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Ms.Mary Rosenette banes
ครูต่างชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4