ครูและบุคลากรห้องพิเศษวิทย์-คณิต

นางบุษบา กิติศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.1-5 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวจิราพร พรมมีเดช
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาววราภรณ์ วงษาปัน
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวพรรณเพ็ญ บุญประเสริฐ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางกรรญาณี บุญสุทธิ์
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางถนอมจิต ปิ่นกันทา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางนภัสสร ศิลประเสริฐ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางโสภา พงษ์ดา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายวสุภัทร ไชยเหล็ก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายภาณุวัฒน์ สินธุปัน
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

นายศุภชัย นพฤทธิ์
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

นางสาวพรนิภา เดชศึกศักดิ์
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน