ครูและครูพี่เลี้ยงอนุบาล

นางวันเพ็ญ ทิพย์เวียง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ครูหัวหน้าสายชั้น ปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางอรุณวันท์ วสุธวัช
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาววิชชุดา ซาวพา
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1/1

นางสาวภาวดี อ่าวสกุล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาววลัยพร เฟื่องชูชาติ
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1/2

นางสาวศิริรัตน์ จันต๊ะเวียง
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวประภัสสร ดวงหมื่น
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 2/1

นางคัทลียา ธิวงษา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวบุญรัตน์ ชิตทะวงศ์
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 2/2

นางศิริพร ขวัญสิน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวนารีรัตน์ ผาติประภาวงศ์
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 2/3

นางสาวสรารัตน์ เดชะวงศ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

Miss.Brenda Cubalit
ครูต่างชาติ อนุบาลห้อง 2/4

นางสาวอาภัทรา สุนทร
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 3/1

นางอรัญญา ขัติเรือง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวราตรี ทนันชัย
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 3/2

นางลัดดา คำรังษี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวจันทนา อินทสนธิ์
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 3/3

นางเมขลา เตชะอุ่น
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

Ms.Emie Navarte