บุคลากร

นายอธิฐาน สิงห์เล็ก
ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน

นางสาวนันท์นภัส นันพนัก
พนักงานราชการ

นางสาวอรวรรณ ปันธรรม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาว กนกอร สิทธิใหญ่
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

นายวุฒิศักดิ์ กาวีระ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นางสาวกุลธิดา ยะแก้ว
ผู้ช่วยธุรการโรงเรียน