ครูและบุคลากรสายชั้น ป.4

นางลัดดา สุภานันท์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายขวัญชัย สุรินทร์ศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสุดา ทรายแก้ว
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางวิชุดา ยศโม่ง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวเกวลิน เสนา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวจันจิรา มะโนเพ็ญ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุธีรา หล้าจันทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางปณิธิดา นาคมณี
ตำแหน่ง ครู

นายอภิชาติ กาศมณี
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน