ครูและบุคลากรสายชั้น ป.2

นางอรพินธุ์ จินา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.1-2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวสายฝน ต๊ะวันนา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพิจาริน เมืองตาแก้ว
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางจิดาภา ประภาวิลัย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางศรัญญา จินะกาศ
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวตรัยมาศ บัวแย้ม
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

Mr.Alin Padrigo
ครูต่างชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2