ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
24
30
54
2
อบ.2
48
53
101
4
อบ.3
49
60
109
4
รวม อบ.
121
143
264
10
ป.1
101
116
217
7
ป.2
112
97
209
7
ป.3
116
122
238
7
ป.4
104
122
226
7
ป.5
112
146
258
7
ป.6
113
110
223
7
รวมประถม
658
713
1,371
42
 
       
รวมทั้งหมด
779
856
1,635
52


ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
ข้อมูลที่อยู่นักเรียน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.43 KB
ข้อมูลที่อยู่นักเรียนชั้นปฐมวัย
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.4 KB
ข้อมูลที่อยู่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.33 KB
ข้อมูลที่อยู่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.58 KB
ข้อมูลที่อยู่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.56 KB
ข้อมูลที่อยู่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.76 KB
ข้อมูลที่อยู่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.35 KB
ข้อมูลที่อยู่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.25 KB
ข้อมูลที่อยู่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.1 KB