ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ

ปีการศึกษา 2559

 ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

 

 เอกสารแนบท้าย