ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบห้องเรียนพิเศษ ป.1และป.4 ปีการศึษา 2559   


ดาวน์โหลด

ประกาศโรงเรียน

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาตร์ และคณิตศาสตร์  ป.1

ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ ป.1

ห้องเรียนอังกฤษ เพิ่มเติม

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ป.4

ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ ป.4