ประกาศ

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559 

ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา
        รับสมัคร ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 - 3  มีนาคม 2559 จับฉลากวันที่ 13  มีนาคม 2559 และรายงานตัววันที่ 13  มีนาคม 2559 มอบตัวในวันที่ 20  มีนาคม 2559

ระดัับประถมศึกษา
         1. ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
             ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีทีึ่ 4    ในวันที่ 4 -12 มกราคม 2559   สอบวันที่  17  มกราคม 2559 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 27 มกราคม 2559 มอบตัววันที่ 31 มกราคม 2559
          2.  ประเภทห้องเรียนปกติ 
                ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 6 - 10 มีนาคม 2559 จับฉลากและรายงานตัว  วันที่ 20  มีนาคม 2559  มอบตัววันที่ 27 มีนาคม 2559
 
ติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลลำพูน
โทร  053 - 511087