ประกาศสอบราคา ระบบคอมพิวเตอร์และต่อพ่วง

1. รายการปริมาณงานและราคางาน

2.บัญชีรายละเอียดการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง