โรงเรียนอนุบาลลำพูน

เปิดเรียนภาคเรียนที่  1 / 2558 

วันที่ 4 - 8 พฤษภาคม พ.ศ.2558  เรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้น ป.1 

วันอังคารที่ 12  พฤษภาคม พ.ศ. 2558  เปิดเรียนทุกชั้นเรียน