ขอเชิญคณะครูโรงเรียนอนุบาลทุกคน

เข้าร่วมประชุมตามโครงการ นิเทศสัญจร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปลำพูน เขต 1

ในวันจันทร์ที่ 11  พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ.ห้องประชุมจามจุลี สพป.ลำพูน เขต 1

กำหนดการ