ประกาศผลการสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2558

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ

กำหนดการรายงานตัว