กำหนดการรับนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลลำพูน ปีการศึกษา 2558

วัน เดือน ปี

รายการ

13-17 กุมภาพันธ์ 2558

รับสมัครห้องเรียนพอเศษ ป.1, ป.4

วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพพันธ์ 2558

สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ป.1, 4

27 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศผลนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

21 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2558

จำหน่ายระเบียบการชั้นอนุบาลปีที่ 1

27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2558

รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558

-จับฉลากนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

-ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก

-รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

6-10 มีนาคม 2558

รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

-จับฉลากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

-ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก

-มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

วันอาทิตย์ที่22 มีนาคม 2558

มอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1