ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑

เรื่อง   นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕8
 
 

 

หลักการ
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ  พระราชบัญญัติการศึกษา           ภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และ                 ที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง  กระจายอำนาจ             การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ  กฎกระทรวงว่าด้วย           การแบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๕8  ไว้ดังนี้
 
๒.  นโยบาย
               .   ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้  เป็นธรรม  และเสมอภาค
               ๒.๒   สนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม
               ๒.๓   ประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ         ครบทุกคน
               ๒.๔   ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
               ๒.๕   ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและได้รับ              การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
               ๒.๖   ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด  ความสนใจ  และเต็มตามศักยภาพ
               ๒.๗   สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายการรับนักเรียน และประสานการรับนักเรียนระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด และสนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่น   มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง  ทั้งนี้ ในการกำหนดแผนการรับนักเรียนของรัฐให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาของหน่วยงานอื่นด้วย
 
๒.๘ ส่งเสริม…
- ๒ -
 
               ๒.๘ ส่งเสริมให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ดำเนินการรับนักเรียนภายในจังหวัดร่วมกันและดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวมทั้งกำหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ ครบทุกคน 
               ๒.๙   สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแจ้งเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง               ที่นักเรียนจะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่เรียน
               ๒.๑๐ส่งเสริมให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ติดตามและดูแลให้จำนวนนักเรียนต่อห้องมีความเหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
               ๒.๑๑ ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างหลากหลาย  และเชิญชวนเด็ก  ผู้ปกครอง สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการรับนักเรียน  เพื่อประชาสัมพันธ์จุดเด่นของแต่ละโรงเรียน
               ๒.๑๒ สนับสนุนให้โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร แต่ไม่ให้รับเงินบริจาคโดยมีเงื่อนไขผูกพันกับการเข้าเรียน 
               ๒.๑3  ในกรณีที่มีปัญหาต่อการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๕8 ให้โรงเรียน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา 
              
๓.  วิธีการ
               คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และดำเนินการให้โรงเรียนรับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕8  ในแต่ละระดับ  ดังนี้
               ๓.๑   ชั้นก่อนประถมศึกษา 
                       ๓.๑.๑  ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดหาที่เรียนให้เด็ก                ก่อนประถมศึกษาได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม
                       ๓.๑.๒   ให้รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ ๔ - ๕ ปี  ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้  กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้  ให้ใช้วิธีการจับฉลาก
                       ๓.๑.๓   สนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  และศูนย์พัฒนาเด็กต่าง ๆ รับเด็กอายุไม่ต่ำกว่า ๓ ปี  เข้าเรียน
                       ๓.๑.๔   ส่งเสริมให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  เพื่อให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับประถมศึกษาอย่างทั่วถึง                                 
 
๓.๒ ชั้นประถมศึกษา...
 
 
 
 
- ๓ -
 
               ๓.๒  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑
                       ๓.๒.๑   ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดหาที่เรียนให้เด็กที่อยู่             ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ครบทุกคนตามความเหมาะสม
                       ๓.๒.๒   ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา          ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการ         จับฉลาก และประสานกับโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อจัดหาที่เรียนให้เด็กได้เข้าเรียนทุกคน
๓.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑
                       ๓.๓.๑   ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำรวจรายชื่อนักเรียนที่อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภายในเขตพื้นที่การศึกษา  และจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่โรงเรียนทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาจะประกาศรับ  ในปีการศึกษา ๒๕๕8  เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจารณาจัดหาที่เรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษา  โดยคำนึงถึงหลักการให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน
                       ๓.๓.๒  ให้โรงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อประกอบการตัดสินใจและรับนักเรียน         ทุกคนที่ได้รับการจัดสรรโอกาส  โดยไม่มีการคัดเลือก
                       ๓.๓.๓   ให้โรงเรียนกำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน สัดส่วนจำนวนนักเรียน             ในเขตพื้นที่บริการที่จะเปิดโอกาสให้มีการจับฉลาก  และสัดส่วนจำนวนนักเรียนที่จะรับจากการคัดเลือก  ทั้งนี้จะต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   
                       ๓.๓.๔   โรงเรียนทั่วไป ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคน             ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้  กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้  ให้ใช้วิธีการจับฉลาก
                       ๓.๓.๕  กรณีมีการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ให้โรงเรียนดำเนินการ  ดังนี้
๑)  โรงเรียนต้องออกข้อสอบให้อยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษา                  ขั้นพื้นฐาน และเนื้อหาไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน  5  วิชาหลัก  คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  และภาษาอังกฤษ  โดยให้มีระดับความยากง่ายพอเหมาะสำหรับเด็กทั่วไปจะสามารถทำได้                   โดยไม่จำเป็นต้องกวดวิชาเพิ่มเติม  รวมทั้ง  ให้ประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนนรวมใน 5 วิชาหลัก  โดยรวมกับคะแนน O-NET
๒)   โรงเรียนต้องควบคุมดูแลกระบวนการสอบคัดเลือกให้เป็นไปด้วย           ความโปร่งใส  ถูกต้อง  และยุติธรรม  ทั้งนี้  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงาน         เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำกับและดูแลโรงเรียน  เพื่อตรวจสอบว่าผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและยุติธรรม 
                       ๓.๓.๖   ในการดำเนินงานตามแนวทางข้างต้น  ให้ดำเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้
                                ๑)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแจ้งชื่อโรงเรียนที่ได้จัดที่เรียนให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ให้ผู้ปกครองทราบ
                                ๒)  นักเรียนสามารถเลือกที่จะรายงานตัวเพื่อสมัครเรียนที่โรงเรียนที่ได้รับ           การจัดสรรโอกาส หรือสมัครเรียนที่โรงเรียนอื่นโดยวิธีการจับฉลาก หรือคัดเลือกจากวิธีการอื่น ๆ
 
                                                                                           ๓) สำนักงานเขต.......
 
- ๔ -
                                ๓)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจารณาจัดระบบให้นักเรียนสามารถยื่นใบสมัครสำหรับทางเลือกทุกทางได้พร้อมกันที่โรงเรียนประถมศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่  หรือโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับการจัดสรรโอกาส  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามความพร้อมและความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน  และในการสมัครเรียน ให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนเป็นการสำรองไว้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา 
                                ๔)   นักเรียนที่พลาดจากการสอบคัดเลือก คะแนน O-NET หรือการจับฉลาก  สามารถกลับไปเรียน ในโรงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสของนักเรียนตามข้อ ๑)  หรือเสนอชื่อ         ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนวยความสะดวกในการจัดหาโรงเรียนอื่นให้ตามความเหมาะสม  แต่ไม่ผูกพันที่จะต้องจัดหาที่เรียนเฉพาะในโรงเรียนที่พึงประสงค์เท่านั้น
               ๓.๔   โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม  (จัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กทั่วไป) 
                       ให้รับเด็กพิการเรียนร่วมตามความพร้อมของโรงเรียน  ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  หากโรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาได้  ให้ประสานกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  หน่วยงานที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อจัดหาที่เรียนให้เหมาะสมต่อไป  ทั้งนี้  สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษา  ให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย รวมทั้ง ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้สาธารณชนทราบ
๔.  การใช้คะแนน O-NET
               ๔.๑   นักเรียนต้องนำผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕7 ไปยื่นให้โรงเรียนที่มีความประสงค์         จะสมัครเข้าเรียน
               ๔.2   ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕7 ให้อนุโลมใช้ในปีการศึกษา             ที่นักเรียนมีอยู่
               ๔.3   ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕7 หรือปีอื่น ๆ ให้ถือว่าคะแนน O-NET เป็นศูนย์
5.  จำนวนการรับนักเรียนต่อห้อง                                                     
               5.๑   โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กปกติหรือจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
                      5.๑.๑   ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษาห้องละ๓๐คน หากมี              ความจำเป็นต้องรับเกิน ให้รับไม่เกินห้องละ ๔๐ คน โดยให้เสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอนุมัติ  ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำหนด 
                     5.๑.๒   ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องละ๔๐คน หากมี                ความจำเป็นต้องรับเกิน ให้รับไม่เกินห้องละ ๕๐ คน  โดยให้เสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอนุมัติ  ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำหนด 
                      5.๑.๓   ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องละ  ๔๐ คน หากมีความจำเป็นต้องรับเกิน ให้รับไม่เกินห้องละ ๕๐ คน  โดยให้เสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอนุมัติ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
               5.๒   โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ
                       ให้โรงเรียนรับนักเรียนพิการห้องละ  ๑๐  คน  หากมีความจำเป็นต้องรับเกิน ให้รับ            ไม่เกินห้องละ  ๑๕  คน
                                                                                                ๖. วันและเวลา.......
- ๕ -
 
6.  วันและเวลาการรับนักเรียน
               6.๑  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา  โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ  โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ  เขตพื้นที่บริการของแต่ละโรงเรียน  และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน  ภายในวันที่             ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕8
               6.๒  ให้โรงเรียนดำเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาที่กำหนดตรงกันทั่วประเทศ  ดังนี้
                      6.๒.๑  ระดับก่อนประถมศึกษา 
                                รับสมัคร      วันที่  27  กุมภาพันธ์ - 3  มีนาคม  ๒๕๕8          
                                               เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น. 
                                               ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์
                                               จะสมัครเข้าเรียน
                                จับฉลาก     วันที่  8  มีนาคม  ๒๕๕8         
                                               เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียน
                                ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก วันที่  8  มีนาคม  ๒๕๕8 
                                               เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน
                                ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ วันที่  8  มีนาคม
                                               ๒๕๕8  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน
                                มอบตัว      วันที่  15  มีนาคม  ๒๕๕8 
                                               เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน
                      6.๒.๒   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ 
                                 ประกาศชื่อโรงเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
                                จัดส่งเด็กเข้าเรียนในวันที่   ๑5  กุมภาพันธ์  ๒๕๕7
                                รับสมัคร      วันที่  6-10  มีนาคม  ๒๕๕8     
                                               เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ
                                               ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
                                จับฉลาก     วันที่  15  มีนาคม  ๒๕๕8        
                                               เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียน
                                ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก วันที่  ๑5  มีนาคม  ๒๕๕8 
                                               เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน
                                ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ วันที่ 15 มีนาคม ๒๕๕๘
                                               เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน
                                มอบตัว      วันที่  22  มีนาคม  ๒๕๕8
                                               เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน
                       6.๒.๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑
                                ๑.)  โรงเรียนทั่วไป
                                      ๑.1)  สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET  (ถ้ามี)
                                      รับสมัคร      วันที่  20-24  มีนาคม  ๒๕๕8        
                                                     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
                                                     ณ  โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
                                                                                                สอบคัดเลือก.........
- ๖ -
                                     
                                                     สอบคัดเลือก  วันที่  5  เมษายน  ๒๕๕8       
                                                     เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  โรงเรียน  โดยใช้แบบทดสอบ
                                                     ของโรงเรียน
                                      ประกาศผลและรายงานตัว      วันที่  7  เมษายน  ๒๕๕8  
                                                     เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน
                                     มอบตัว      วันที่  8  เมษายน  ๒๕๕8
                                                     เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   ณ  โรงเรียน
                                      ๑.2)  จับฉลาก 
                                      รับสมัคร      วันที่  20-24  มีนาคม  ๒๕๕8         
                                                     เวลา  ๐๘.๓