ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี 2560   อ่านต่อ...
   ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่อง การปิด - เปิด ภาคเรียน   อ่านต่อ...
  ประกาสสอบราคา คอมพิวเตอร์และต่อพวง   อ่านต่อ...
  ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน   อ่านต่อ...
  โรงเรียนอนุบาลลำพูนประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   อ่านต่อ...
  โรงเรียนอนุบาลลำพูนประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล   อ่านต่อ...
  ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษรอบ 2   อ่านต่อ...
  ประกาศผลการคัดนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ป.1 และ ป.4 ปีการศึกษา 2559   อ่านต่อ...
  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบห้องเรียนพิเศษ ป.1และป.4 ปีการศึษา 2559   อ่านต่อ...
  ประกาศ รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559   อ่านต่อ...
  ประกาศ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่องซื้อเครื่องเล่นสนาม   อ่านต่อ...
   ระเบียบวาระการประชุม 22 พฤศจิกายน 2558   อ่านต่อ...
  ประกาศประชุมผู้ปกครองนักเรียน   อ่านต่อ...
  ประกาศ เรื่องส่งเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2560   อ่านต่อ...
  ประกาศเปลี่ยนแปลงสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และต่อพ่วง   อ่านต่อ...
  ประกาศสอบราคา ระบบคอมพิวเตอร์และต่อพ่วง   อ่านต่อ...
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อยกระดับ คุณภาพครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัย   อ่านต่อ...
  ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์   อ่านต่อ...
  โรงเรียนอนุบาลลำพูน เปิดภาคเรียน 1/2558   อ่านต่อ...
  นิเทศสัญจร ปีการศึกษา 2558   อ่านต่อ...
  ประกาศ สอบราคาหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2558   อ่านต่อ...
  ผลการทดสอบ las ป.2 ป.4 และ ป.5   อ่านต่อ...
  ประกาศกำหนดการต่าง ๆในการรับนักเรียนใหม่ ปีการศกึษา 2558   อ่านต่อ...
  ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ป.1 และ ป.4   อ่านต่อ...
  ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ป.1 ปละ ป.4   อ่านต่อ...
  กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558   อ่านต่อ...
  ประกาศ นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558   อ่านต่อ...